Human Resources

Samenwerken met OR-leden aan organisatievraagstukken kan echt van toegevoegde waarde zijn voor de kwaliteit van het P&O-werk. 

 

Noor bekijkt de dingen graag van een andere kant en zoekt naar het juiste perspectief op medezeggenschap. Dat andere perspectief, de Noor-methode, maakt het verschil voor ondernemingsraden en directies die écht samen willen werken. 

 

Medezeggenschap is dan niet alleen informatie delen en standpunten uitwisselen, maar gebeurt op de Noor-manier. Medewerkers, medezeggenschappers en leidinggevenden werken samen, initiëren, denken mee, participeren en beïnvloeden organisatieveranderingen. Verbinding met de collega's (de achterban) is dan de basis voor OR-werk. 

Noor is een netwerk van medezeggenschapsspecialisten en ondersteunt, coacht en adviseert ondernemingsraden en directies. Daarmee voert Noor campagne voor een sterke, breed gedragen medezeggenschap. 

Noor gelooft in een medezeggenschapscultuur binnen bedrijven, waarin meedenken en invloed hebben op organisatieontwikkelingen normaal is en medezeggenschap onderdeel is van de bedrijfscultuur. 

Zo werkt Noor aan medezeggenschap van, voor en door iedereen. 

 

Noor:

  • begeleidt, traint en coacht ondernemingsraden en directies
  • zorgt voor meer invloed van ondernemingsraden en enthousiasme bij directies en medewerkers
  • verbindt medewerkers, ondernemingsraden, management en vakbonden
  • kijkt verder dan instemming en advies. 

 
_________________________________________________________________________


Noor als extern vertrouwenspersoon

Binnen een onderneming kan er een externe vertrouwenspersoon actief zijn. In de benoeming speelt de ondernemingsraad een belangrijke rol.

Het is goed dat werknemers, maar ook de ondernemingsraad zaken en voorvallen in vertrouwen aan de orde kunnen stellen. 

 

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: al het gedrag, waaronder uitingen van welke aard dan ook, waarbij de persoonlijke integriteit van mensen niet wordt gerespecteerd. 


De externe vertrouwenspersoon verantwoordt anoniem zijn/haar activiteiten. Hij/zij staat buiten de organisatie en geeft advies en/of staat mensen bij, mochten zij intern een kwestie aan de orde willen stellen.

Via Noor kun je deze expertise inhuren.

Mocht je vragen hebben of een vertrouwenspersoon zoeken, neem dan contact met Noor op: info@noormz.nl.

Cases

volgt zsm

Casesnoormz      bezoekadres: vondellaan 28   3521 GH   utrecht